Typography (Open type & Glyphs in illustrator CS6, CC)

Typography là nghệ thuật sắp xếp, thiết kế và sáng tạo hình dáng câu văn, chữ viết sao cho có tính thẩm mỹ, thể hiện một phong cách nhất định. Công việc này bao gồm thiết kế kiểu chữ (typeface), cỡ chữ, độ giãn cách, cũng như trang trí,…

Liên hệ với chúng tôi